Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

ADAPTAČNÍ POTÍŽE DÍTĚTE PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PŘI NÁSTUPU DO MŠ (WEBINÁŘ)

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:    13624

AKREDITOVÁNO MŠMT: č.j. MSMT-15160/2022-3-500

FORMA:                           ON-LINE

 

LEKTOR:

Mgr. Lenka Bínová,  oblíbená a zkušená lektorka, speciální pedagog       

TERMÍN

čtvrtek 5. září 2024

ČAS:

13:30 - 18:00 hod (bloky po 90 minutách s přestávkami mezi bloky)
             13:00 - 13:30 hod ... doba pro ověření a navázání spojení          

CENA:  

1200,- Kč  nejsme plátci DPH
                Platba POUZE bezhotovostní. Účastnický poplatek musí být připsán na účet agentury nejpozději 3 pracovní dny
                před datem konání akce
- viz Smluvní podmínky
                V případě neuhrazené platby nebude účastníkovi zaslán odkaz na připojení k webináři.

NUTNÉ TECHNICKÉ VYBAVENÍ ÚČASTNÍKA:

kvalitní připojení k internetu, možnost přenosu zvuku (sluchátka nebo reproduktory, mikrofon)

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

pátek 30. srpna 2024 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky na č. 737621154)

 

Nejpozději den před konáním webináře obdrží přihlášení zájemci (na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce) odkaz pro daný přenos a veškeré potřebné informace včetně návodu pro přihlášení.
V případě potřeby je možné s organizátory navázat individuální zkušební přenos pro ověření kvality a technických požadavků.

URČENO
Ředitelkám a učitelkám MŠ, asistentům pedagoga v MŠ. 

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Hlavním cílem je blíže popsat typické adaptační obtíže související se začleněním dítěte do kolektivu a na ně navazující další možné úskalí. Účastníci budou seznámeni s možnými příčinami těchto obtíží. Dalším cílem je rozšířit kompetence učitelů MŠ v oblasti vývojové a pedagogické psychologii dětí 3-4 letých. Poukázat na formy socializace dětí tohoto věku a předcházení adaptačním obtížím zvolením vhodné strategie, postupů a korekce nežádoucího chování. Významnou součástí profesní úspěšnosti pedagoga je jeho schopnost navázat partnerské vztahy s rodinami dětí, přesvědčit je o své odbornosti a snaze vytvářet funkční a pozitivně laděné vztahy s ohledem na prospěch dítěte.

 

O B S A H O V Á   N Á P L Ň :

Socializační a emoční proces předškolních dětí z hlediska vývojové psychologie
Navazování prvních vztahů mimo rámec rodiny
Utváření hodnotové orientace za pomocí vytyčování hranic, osvojování norem, vzorců chování
Psychosomatické příznaky, poukazující na nepřizpůsobení se nové situaci a možné příčiny tohoto stavu
Osobnost učitele MŠ jeho role související s problematikou adaptace dítěte
- schopnost učitele korigovat počáteční adaptační obtíže při nástupu dítěte do MŠ
- participace rodiny a volba vhodné strategie ve spolupráci s rodiči
Komunikace učitel – rodič
- realizace úvodních schůzek s rodiči nově nastupujících dětí
- obsah, rozsah i forma podávaných informací (zda dítě splňuje vývojové ukazatele pro nástup do MŠ)
Jak mohou rodiče i učitelé napomoci k úspěšné adaptaci
Čím předškoláka obohacuje dětský kolektiv
Další úskalí spojená s adaptací

Diskuze, výměna zkušeností

Tento vzdělávací program je vhodný pro využití OP „Jan Amos Komenský“, aktivita 1.I/4 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ.

 

Obsazenost:Volná místa

„Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako není těstem mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené.“

Tomáš Garrigue Masaryk